Forretningsvilkår


Undervisning

 • Mindst 2 timer ad gangen.
 • Samme undervisningssted.
 • Sted og varighed kan ændres lejlighedsvist efter aftale med tutoren.
 • Op til 3 elever uden merpris for folkeskole og gymnasielt niveau, hvis tutoren godkender, at niveauforskellene er små nok til, at undervisningen kan foregå effektiv.
 • Timer skal være betalt forud. Skulle din timesaldo nå 0 timer vil undervisningen blive sat i bero. Du orienteres løbende om din saldo.
 • Begynder med en rimelig frist efter betaling er indgået og med et rimelig antal timer per uge. Dette gælder særligt i maj/juni.
 • MathTutors tager stærk afstand fra eksamenssnyd. Kunden forpligter sig til ikke at bede om hjælp, der direkte eller indirekte kan betragtes som eksamenssnyd. I tvivlstilfælde kan tutoren afbryde undervisningsgangen.


Køb

 • Onlinebetaling registreres inden for 1-2 bankdage.
 • Bankoverførsel registreres inden for 5 bankdage.
 • Din fortrydelsesret bortfalder 24 timer inden første undervisningsgang eller senest 14 dage efter at vi har modtaget din betaling.
 • Købte timer udløber to år efter seneste købsdato.
 • Overskydende timer udbetales ikke.
 • Vores tilfredshedsgaranti gælder op til 10 timer. Timerne udbetales mod et administrationsgebyr på 250,- kr.


Transporttillæg

 • Intet tillæg for postnumrene 0-2500 og 2900.
 • 100,- kr. per undervisningsgang for postnumrene 2770, 2650, 2610, 2720, 2700, 2860, 2820 og 2920.
 • 150,- kr. per undervisningsgang for postnumrene 2930, 2800, 2880, 2730, 2740, 2600, 2605, 2660 og 2791.
 • Ønskes undervisning i andre postnumre end ovenstående kan I kontakte os og få et tilbud.
 • Betales forud samtidigt med køb af timer.
 • Transporttillægget kan under særlige omstændigheder frafalde, såfremt undervisningen kan tilrettelægges så tutoren ikke har ekstra transport.Ekstratillæg for selvvalgt undervisningssted

 • Intet tillæg hvis MathTutors bestemmer destinationen for undervisningen. MathTutors vil altid vælge et sted med ro og gode arbejdsforhold i postnummer 2100 eller 2200.
 • 25,- kr. per undervisningstime, når I bestemmer, hvor undervisningen skal foregå.
 • Betales forud samtidigt med køb af timer.

Sygdom, aflysning, forsinkelse og udeblivelse

 • Rettidig aflysning meddeles direkte til tutoren ved opringning senest 24 timer før undervisningen finder sted. Svares der ikke ved opringning sendes en SMS. Ved senere aflysning faktureres 1 times undervisningstid. Er tutoren påbegyndt sin transport til undervisningen regnes det som udeblivelse.
 • Er eleven ikke til stede på det aftalte tidspunkt vil tutoren forsøge at kontakte eleven telefonisk. Lykkes dette ikke venter tutoren i 30 minutter. Møder eleven op tæller det som forsinkelse hvorimod hvis eleven ikke møder op tæller det som udeblivelse.
 • Ved forsinkelse regnes tutorens ventetid som undervisningstid.
 • Ved udeblivelse faktureres 2 timers undervisningstid.
 • Sygdom hos tutoren meddeles hurtigst muligt og man forsøger at finde en erstatningsdag. Er dette ikke muligt kan MathTutors forsøge at finde en vikar såfremt det ønskes.
 • MathTutors forbeholder sig ret til at aflyse kursusforløb, hvis tilslutningen ikke er tilstrækkelig. Dette skal ske inden for 10 dage af kursusbegyndelse, og i dette tilfælde vil alle deltagere blive erstattet det fulde beløb for kurset umiddelbart efter. Eventuelle transport- og overnatningsomkostninger med mere dækkes ikke.

Rettigheder og ejendom

 • Al materiale og alle koncepter udviklet af MathTutors eller vores tutorer anses som hørende til MathTutors og MathTutors har ophavsretten dertil. Det må ikke videregives til tredjepart hverken under eller efter tutorforløbet uden MathTutors’ skriftlige samtykke.
 • Kunden forpligter sig til ikke at tage kontakt til MathTutors-tutorer uden om MathTutors med henblik på privatundervisning eller andre ydelser, der overlapper med MathTutors' forretning. Dette gælder så længe tutoren er ansat for MathTutors og indtil et år efter at tutoren eventuelt måtte ophøre sin ansættelse hos MathTutors.